Международная сеть женских
фитнес-клубов FitCurves
0-800-30-30-35

бесплатно со стационарных

и мобильных телефонов Украины

 
Ca FitCurves
14.12.2015 – 31.01.2016
Дорогие женщины! Кальций-Д3 Никомед, ФитКёрвс, и аптечные сети Украины дарят вам замечательную возможность – «Неделя тренировок в подарок»!
 
C 14 декабря по 31 января 2016 года при покупке Кальций-д3 Никомед в одной из аптек сетей (список сетей смотрите ниже) Вы получаете в подарок Сертификат на неделю бесплатных тренировок.
 
Предъявите в клубе FitCurves 14 декабря по 31 января 2016 года Сертификат и кассовый чек о покупке Кальций-д3 Никомед в фитнес-клубе FitCurves - и занимайтесь целую неделю бесплатно!
FitCurves и Кальций-Д3 Никомед с любовью к каждой женщине!
 
Смотрите список аптек здесь.
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«ТИЖДЕНЬ ФІТНЕСУ В ПОДАРУНОК»

________________________________________

Увага! В акції можуть брати участь* жінки, які не є членами фітнес-клубу ФітКьорвс і які придбали продукцію Кальцій-Д3 Нікомед в фарммаркетах, зазначених у додатку №1 (* під «учасником» маються на увазілише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)

1. Організатор та ВиконавецьАкції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Акцію «ТИЖДЕНЬ ФІТНЕСУ В ПОДАРУНОК» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місце знаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753(надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves) та в аптеках за адресною програмою, наведеною в додатку до цих Правил (надалі – «територія проведення Акції
1.3. Акція триватиме з 14.12.2015 по 31.01.2016 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
 
2. Умови участі в Акції
2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які не є членами клубу ФітКьорвс і які придбали будь-яку продукцію Кальцій Д-3 Нікомед натериторія проведення Акції у період з 14.12.2015 по 31.01.2016 року включно.
2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України
2.3. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1. та п. 2.2 цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил
 
3.Подарунок Акції
3.1. Під подарунком Акції мається на увазі придбання права на тренування в мережі фітнес-клубів ФітКьорвс протягом 7 календарних днів за 0,01 (одну) грн. з ПДВ за умови придбаннябудь-якої продукціїКальцій Д-3 Нікомед на територія проведення Акції у період з 18.05.2015 до 30.06.2015 року включно
 
4. Умови отримання
4.1. Учасники Акції, що відповідають вимогам пункту 2.1 та 2.2 отримують в пункті придбання продукціїКальцій Д-3 Нікомед натериторії проведення Акції Сертифікат, який надає право на тренування в фітнес-клубі ФітКьорвс за 0,01 грн з ПДВ протягом 7 календарних днів жінкам, які не є членами клубу ФітКьорвс і які придбалибудь-якупродукціюКальцій Д-3 Нікомед на території проведення Акції у період з 14.12.2015 по 31.01.2016 року включно. Сертифікат дійсний з 14.12.2015 по 31.01.2016 тільки за наявністю відповідного умовам чека.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунка. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунка. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що відмовився від отримання Подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.
 
5. Обмеження
5.1. Один учасник Акції має право використати в одному фітнес-клубі ФітКьорвс тільки один Сертифікат Акції. Якщо учасник Акції отримав більше одного Сертифікату, він має право використати ці Сертифікати в різних фітнес-клубах мережі ФітКьорвс по одному в клубі.
5.2. ЗамінаПодарункагрошовимеквівалентомабо будь-яким іншим благом не допускається.
5.3. ЯкщоУчасникАкції, що має право на отримання Подарунку, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції
5.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунка, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.5. За умовами Акції обмін Подарунка на грошовий еквівалент є неможливим.
5.6. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.7. ОрганізаторАкції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманого Подарунку Учасниками Акції після їх одержання, та за неможливість Учасників Акції скористатись отриманим Подарунком з будь-яких причин.
5.8. ОрганізаторАкції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.9. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.
5.10. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунку особами, що здобули право на отримання Подарунку, після його одержання.
5.11. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання особою, що здобула право на отримання Подарунку, Подарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що виходять за межі контролю Організатора/Виконавця Акції.
5.12. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунку, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Подарунку, будь-якої компенсації або заміни Подарунка грошовим еквівалентом або іншим Подарунком.
 
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайтах www.fitcurves.org та www.calcium-d3.com.ua; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції. Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки безкоштовні.
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайтах www.fitcurves.org та www.calcium-d3.com.ua Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
 
7. Інші умови
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.
 
Додаток №1 до Офіційних правил рекламної акції «ТИЖДЕНЬ ФІТНЕСУ В ПОДАРУНОК»
 
Адресна програма Акції
Адреси аптек, які беруть участь в акції, можна дізнатися тут.

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

13.06 - 02.09.2016   
Дорогие женщины! Принимайте участие в Акции «Шейкирующее лето» от ТМ FitBalance в фитнес-клубах FitCurves и получайте подарки! Что нужно сделать: с 13.06.16 по 02.09.16 купить 10 или 15 пакетиков белкового коктейля FitBalance, 2 или 3 упаковки комплекса Омега+, или 2 баночки комплекса растительных антиоксидантов Oxxy+, и автоматически стать участником розыгрыша подарков от таких торговых марок, как: косметика ТМ Anagen, косметика ТМ Farmona, бытовая техн...

Марафон здорового похудения, 2016!

Марафон здорового похудения, 2016!

14.03 - 12.06.2016   
С 14 марта стартует ежегодный всеукраинский проект по борьбе с лишним весом "Марафон здорового похудения" Проект состоит из трех ключевых блоков, на которые направлена работа команд фитнес-клубов: Март - месяц регулярных силовых тренировок.
Апрель - месяц правильного питания.
Май – месяц поддержки, когда тренера и специалисты мотивируют и консультируют участниц марафона о принципах здорового образа жизни. По итогам марафона состоится подсчёт ...